Algemene voorwaarden mijn liefdevolle herinnering gevestigd te Montfoort
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtshandelingen gedaan of aangegaan door mijn liefdevolle herinnering , hierna te noemen Verkoper, aan of met een derde, hierna te noemen Koper.
2. Een algemene verwijzing door de Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afspraken, in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voorzover deze door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

1. Leveringsvoorwaarden
1.1 Bestellingen via de internetwinkel overeengekomen worden direct verzonden bij het op voorraad zijn van het artikel en bij het voldaan zijn van de betalingsverplichting van de koper. Wanneer de leverdatum langer wordt dan eerder aangegeven, dan wordt u hierover geïnformeerd via de mail. Mijn liefdevolle herinnering hanteert een levertijd van 14 dagen op producten tenzij anders aangegeven.
1.2 Bestellingen die op enigerwijze bij mijn liefdevolle herinnering zijn gedaan zijn rechtsgeldig en bindend.
1.3 Na ontvangst van de zending heeft u 14 dagen om uw zending zonder opgaven van reden terug te sturen, mits deze niet persoonlijk voor u zijn gemaakt met tekst en/of foto. Na ontvangst van uw geretourneerde bestelling,zullen wij binnen 14 dagen overgaan tot retour betaling, mits de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking zitten. U dient zelf zorg te dragen dat de artikelen op tijd 14 dagen na ontvangst , retour worden verzonden naar mijn liefdevolle herinnering Verzendkosten voor het retour zenden is voor de koper. U krijgt de verzendkosten en het aankoopbedrag van uw bestelling retour.
1.4 Indien de betaling van een vooraf te betalen bestelling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen wordt betaald, zullen wij de order annuleren.

2. Beschadigingen / gebreken
2.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan tijdens vervoer of verzending, ongeacht of vervoer of verzending door of namens de verkoper, koper of derden geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bij aantoonbare nalatigheid van de verkoper. In alle gevallen zal de verkoper met de koper in overleg treden om de opgelopen schade naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.
2.2 In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient de Koper de Verkoper binnen twee dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te stellen, tezamen met de factuur, waarop de missende artikelen zijn aangegeven. Na deze termijn kan koper geen beroep meer doen op enig gebrek.
2.3 In geval van uiterlijke gebreken heeft de Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van de Koper.
2.4 Afwijkingen in vorm en uitvoering ten opzichte van de afbeelding op de website die de functie en kwaliteit van het product niet beinvloeden worden voorbehouden. Afwijkingen van kleuren op de website tegenover orginele kleuren zijn voorbehouden op grond van het feit dat de kleurechtheid van digitale foto's niet te garanderen is.
2.5 Afwijkingen van de kleur na levering en blootstelling aan zonlicht zijn voorbehouden op grond van het feit dat de kleurechtheid niet gegarandeerd is.

3. Ruilvoorwaarden/ ontbinding
3.1 Voor een product: om in aanmerking te komen voor ruilen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de orginele factuur moet voorhanden zijn
- de aankoop mag niet langer dan 2 weken geleden zijn
- het product moet in verkoopbare toestand zijn Uitgezonderd van ruilen/garantie
- persoonlijke producten met naam/tekst/foto op bestelling voor u gemaakt kunt u niet ruilen / retourneren
- op het krom trekken van steigerhout en het eventuele scheuren van het hout is geen garantie en kan ook niet worden geruild
3.2 De Koper dient via e-mail aan te geven dat het product word terug gestuurd en dat zij het bedrag terug wil ontvangen, met daarbij de reden.
3.3 Indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan het artikel geruild worden voor een ander artikel uit de webwinkel of u krijgt uw geld retour gestort.

4. Prijzen
4.1 De artikel prijzen in de webwinkel zijn inclusief 21 % BTW .
4.2 De cadeaubonnen zijn inwisselbaar tegen artikelen die mijn liefdevolle herinnering verkoopt en niet inwisselbaar voor geld.
4.3 Het uitleveren van een order wordt belast aan de Koper met transportkosten volgens de in dat jaar geldende tarieven van PostNL.
4.4 Indien de leveranciers van de Verkoper de prijzen verhogen, is de Verkoper gerechtigd de door hem met de Koper overeengekomen prijs te verhogen. De Verkoper zal de Koper vooraf informeren. De Koper heeft in dit geval gelegenheid van de transactie af te zien.
4.5 De Verkoper houdt zicht het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van de Koper voor rekening van de Koper te brengen.
4.6 De Verkoper houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen. Hij verplicht zich wel om dit in overleg te doen met de Koper en deze in de gelegenheid te stellen de order te annuleren.

5. Overmacht
5.1 Indien de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder inbegrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Verkoper in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6. Toepasselijk recht
6.1 Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen welke verband houden met de werkwijze van de Verkoper zullen bij uitsluiting van alle andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief compentent is voor de vestigingsplaats waar vlinder creatief gevestigd is.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door mijn liefdevolle herinnering goederen blijven eigendom van mijn liefdevolle herinnering tot volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in de originele staat te blijven.